ഡി‌എച്ച്‌എസ്‌ഇ കേരള മെറിറ്റ് കം ബിപി‌എൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ

ഡി‌എച്ച്‌എസ്‌ഇ കേരള മെറിറ്റ് കം ബിപി‌എൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്‌കോളർ‌ഷിപ്പ്: ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, ഈ വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ പണച്ചെലവ് വരും.…

തളിര് സ്‌കോളർഷിപ്പ് : രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാഹിത്യാഭിരുചി പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആവിഷ്‌കരിച്ച തളിര് സ്‌കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. ജൂനിയർ (അഞ്ച്, ആറ്,…